top of page

Reactive Attachment Disorder in Youth

Public·12 members

Direto Tsa Sepedi Pdf 17


Direto Tsa Sepedi Pdf 17
Direto tša Sepedi ke merethetho ya go laetša maikutlo, dikgopolo, dipoledišano le ditsela tša go bontšha sekgoba sa motho goba sehlaga sa batho. Direto di ka ba ka mokgwa wa go ngwala goba go bolela. Direto di na le mehuta e mebedi, e lego direto tša ditaola le direto tša bogologolo. Direto tša ditaola ke tše di laetšago maikutlo a motho ka go sepediša ditaola tša go fapana, bjalo ka diphoofolo, dithoto, ditlhare, leswika le tše dingwe. Direto tša bogologolo ke tše di laetšago maikutlo a motho ka go sepediša mafoko a go fapana, bjalo ka mafoko a go kgahlišana, a go swana, a go hlalošana le tše dingwe.


Direto Tsa Sepedi Pdf 17 ke bogodi bja puku ye e bitšwago SEBOPEGO SA DIRETOTUMIŠO TŠA BOGOLOGOLO TŠA DITAOLA TŠA SEPEDI ye e ngwadilwego ke T.S.KEKANA. Puku ye e na le direto tše masomehlano (50) tše di ngwadilwego ke bareti ba maemo a godimo ba Sepedi. Puku ye e hlaloša gore direto di dirwa bjang, di na le bokao bjang, di na le maikemišetšo mangwe goba mangwe le gore di na le bohlokwa bjang mo polelong ya Sepedi. Puku ye e diriša mokgwa wa tlhahli ya polelo ya Eiselen go laola direto ka gore di kgona go fetola polelo ya Sepedi goba go e swara.


Download File: https://urlcod.com/2w4fXH


Puku ye e ka hwetšwa ka inthanete ka go tsenela [1]. Puku ye e na le dikgaetšedi tše 140 gomme e na le matlakala a 200. Puku ye e hwetšagala ka pdf gomme e ka bala ka khomphuthara goba sefofane. Puku ye e thwetše dikrii ya MAGISTER ARTIUM ya T.S.KEKANA mo Yunibesithing ya Pretoria ka ngwaga wa 2005.


Direto Tsa Sepedi Pdf 17 ke puku ye e kgahlago batho ba ratago direto tša Sepedi le ba nyakago go ithuta ka direto. Puku ye e thuša batho ba ba nyakago go ngwala direto goba go bolela direto. Puku ye e thuša batho ba ba nyakago go kwešiša gore direto di na le bophelo bjang mo polelong ya Sepedi. Puku ye e thuša batho ba ba nyakago go bona mehlala ya direto tše di ngwadilwego ke bareti ba maemo a godimo ba Sepedi.


Direto Tsa Sepedi Pdf 17 ke puku ye e kgotsofatšago motheo wa polelo ya Sepedi gomme e hlohleletša gore direto di swarwe gabotse mo polelong ya Sepedi. Puku ye e hlohleletša gore direto di diriše mokgwa wa tlhahli ya polelo ya Eiselen goba mokgwa o mongwe wa tlhahli ya polelo go laola direto. Puku ye e hlohleletša gore direto di hlaloše maikutlo, dikgopolo, dipoledišano le sekgoba sa motho goba sehlaga sa batho ka mokgwa wa go kgahliša, go swana, go hlaloša goba go fapana.


Direto Tsa Sepedi Pdf 17 ke puku ye e kgotsofatšago leswao la direto tša Sepedi gomme e hlohleletša gore direto di tšwele pele go dirwa, go ngwalwa, go bolelwa le go bala. Puku ye e hlohleletša gore direto di tšwele pele go laetša maikutlo, dikgopolo, dipoledišano le sekgoba sa motho goba sehlaga sa batho. Puku ye e hlohleletša gore direto di tšwele pele go swara polelo ya Sepedi le go e fetola ka mokgwa wa bohlokwa.


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members